Tým

Zadavatel, gestor, koordinátor

Způsob obsazení a role v projektu vycházejí z Metodiky přípravy veřejných strategií.

 

Zadavatel

Zadavatel strategie řídí tvorbu strategie prostřednictvím organizační struktury projektu. Zadavatelem strategie je Ministerstvo zdravotnictví ČR.

Popis rolí, pravomocí a odpovědností

 • Jmenuje a odvolává Gestora tvorby strategie a obsazuje další klíčové role v projektu podle vlastního rozhodnutí.
 • Schvaluje vizi, globální a strategické cíle strategie.
 • Je pravidelně informován Gestorem o průběhu tvorby strategie a vybraných výstupech (např. o cílech a opatřeních strategie, plánu implementace strategie apod.)
 • Stanovuje složení Řídícího výboru pro tvorbu strategie prostřednictvím Statutu Řídícího výboru tvorby strategie.
 • Schvaluje Statut Řídícího výboru tvorby strategie.
 • Schvaluje vypracovanou strategii.

 

Gestor

Gestorem tvorby Národní strategie elektronického zdravotnictví a zároveň předsedou Řídícího výboru pro tvorbu Národní strategie elektronického zdravotnictví (NSeZ) byla jmenována ministrem zdravotnictví náměstkyně pro strategie Mgr. Lenka Ptáčková Melicharová, MBA.

Popis rolí, pravomocí a odpovědností

 • Zaštiťuje tvorbu strategie v rámci MZ ČR.
 • Zajišťuje soulad výstupů s požadavky Zadavatele strategie.
 • Schvaluje rozpočet tvorby strategie, zajišťuje financování tvorby strategie a zajišťuje potřebné zdroje.
 • Odpovídá za obsazení organizační struktury tvorby strategie ze zdrojů MZ:
  • jmenuje a odvolává Koordinátora tvorby strategie,
  • obsazuje další role v projektu podle vlastního rozhodnutí, pokud nejsou obsazeny z rozhodnutí ministra zdravotnictví.
 • Odpovídá za vytvoření a schválení řídicí dokumentace projektu tvorby strategie.
 • Schvaluje Jednací řád Řídícího výboru tvorby strategie.
 • Organizuje a řídí jednání Řídícího výboru pro tvorbu strategie.
 • Odpovídá za schválení strategie.
 • Průběžně kontroluje projektový plán tvorby strategie a schvaluje důležité dílčí výstupy a etapy.

 

Koordinátor

Roli Koordinátora tvorby strategie a zároveň vedoucího Týmu pro tvorbu Národní strategie elektronického zdravotnictví vykonává vedoucí oddělení kybernetické bezpečnosti a elektronizace agend odboru informatiky Ministerstva zdravotnictví ČR Ing. Jiří Borej.

Popis rolí, pravomocí a odpovědností

 • Odpovídá za řízení projektu tvorby strategie a realizaci aktivit podle Projektového plánu a harmonogramu tvorby strategie.
 • Odpovídá za sestavení požadavků a zdrojů potřebných pro tvorbu strategie.
 • Odpovídá za externí obsazení organizační struktury tvorby strategie a pracovních skupin. Vyjednává zapojení potřebných interních zdrojů pro tvorbu strategie.
 • Jmenuje a odvolává Manažera publicity a komunikace.
 • Stanovuje složení Interního týmu pro tvorbu strategie.
 • Jmenuje a odvolává členy Interního týmu pro tvorbu strategie a Podpůrného pracovního týmu pro tvorbu strategie.
 • Stanovuje složení Týmu pro tvorbu strategie prostřednictvím Statutu Týmu pro tvorbu strategie.
 • Schvaluje Statut a Jednací řád Týmu pro tvorbu strategie.
 • Jmenuje a odvolává členy Týmu pro tvorbu strategie.
 • Ustavuje a ruší pracovní skupiny, stanovuje jejich složení, jmenuje a odvolává jejich členy.
 • Odpovídá za vytvoření Projektového plánu tvorby strategie a Plánu řízení rizik tvorby strategie.
 • Předkládá výstupy projektu a průběžné zprávy Gestorovi a Řídicímu výboru ke schválení. Odpovídá za jejich schválení.
 • Odpovídá za tvorbu jednotlivých částí strategie a za jejich kvalitu.
 • Vede Tým pro tvorbu strategie, deleguje práci, podporuje členy týmu a dohlíží na správnou návaznost činností a efektivní řízení zdrojů.
 • Koordinuje a řídí činnosti Pracovních skupin a dostupných interních zdrojů MZ ČR.

Aktuality

Metodický pokyn poskytovatelům zdravotních služeb k problematice kybernetické bezpečnosti

14.9.2017

Metodický pokyn poskytovatelům zdravotních služeb k problematice kybernetické bezpečnosti v platném znění

Podrobnosti

Ustavení Národního centra elektronického zdravotnictví

13.9.2017

Informace o aktuálním způsobu naplnění požadavku na ustavení Národního centra elektronického zdravotnictví a Útvaru hlavního architekta elektronického zdravotnictví v ČR

Podrobnosti

Ustavení Útvaru hlavního architekta elektronického zdravotnictví

13.9.2017

Informace o aktuálním způsobu naplnění požadavku na Útvaru hlavního architekta elektronického zdravotnictví v ČR

Podrobnosti

Metodický pokyn poskytovatelům zdravotních služeb k čerpání prostředků z výzvy IROP číslo 26

13.9.2017

Metodický pokyn poskytovatelům zdravotních služeb k čerpání prostředků z výzvy IROP číslo 26 a vzorová studie proveditelnosti v platném znění.

Podrobnosti

Mapa webu

Kontakty

Ministerstvo zdravotnictví
Palackého nám. 4
128 01 Praha 2

+420 224 971 111

+420 224 971 111

Odběr novinek

Pokud si přejete dostávat informace o novinkách, napište nám prosím svoji adresu.