Zadavatel, gestor, koordinátor

Zadavatel, gestor, koordinátor

Způsob obsazení a role v projektu vycházejí z Metodiky přípravy veřejných strategií.

 

Zadavatel

Zadavatel strategie řídí tvorbu strategie prostřednictvím organizační struktury projektu. Zadavatelem strategie je Ministerstvo zdravotnictví ČR.

Popis rolí, pravomocí a odpovědností

 • Jmenuje a odvolává Gestora tvorby strategie a obsazuje další klíčové role v projektu podle vlastního rozhodnutí.
 • Schvaluje vizi, globální a strategické cíle strategie.
 • Je pravidelně informován Gestorem o průběhu tvorby strategie a vybraných výstupech (např. o cílech a opatřeních strategie, plánu implementace strategie apod.)
 • Stanovuje složení Řídícího výboru pro tvorbu strategie prostřednictvím Statutu Řídícího výboru tvorby strategie.
 • Schvaluje Statut Řídícího výboru tvorby strategie.
 • Schvaluje vypracovanou strategii.

 

Gestor

Gestorem tvorby Národní strategie elektronického zdravotnictví a zároveň předsedou Řídícího výboru pro tvorbu Národní strategie elektronického zdravotnictví (NSeZ) byla jmenována ministrem zdravotnictví náměstkyně pro strategie Mgr. Lenka Ptáčková Melicharová, MBA.

Popis rolí, pravomocí a odpovědností

 • Zaštiťuje tvorbu strategie v rámci MZ ČR.
 • Zajišťuje soulad výstupů s požadavky Zadavatele strategie.
 • Schvaluje rozpočet tvorby strategie, zajišťuje financování tvorby strategie a zajišťuje potřebné zdroje.
 • Odpovídá za obsazení organizační struktury tvorby strategie ze zdrojů MZ:
  • jmenuje a odvolává Koordinátora tvorby strategie,
  • obsazuje další role v projektu podle vlastního rozhodnutí, pokud nejsou obsazeny z rozhodnutí ministra zdravotnictví.
 • Odpovídá za vytvoření a schválení řídicí dokumentace projektu tvorby strategie.
 • Schvaluje Jednací řád Řídícího výboru tvorby strategie.
 • Organizuje a řídí jednání Řídícího výboru pro tvorbu strategie.
 • Odpovídá za schválení strategie.
 • Průběžně kontroluje projektový plán tvorby strategie a schvaluje důležité dílčí výstupy a etapy.

 

Koordinátor

Roli Koordinátora tvorby strategie a zároveň vedoucího Týmu pro tvorbu Národní strategie elektronického zdravotnictví vykonává vedoucí oddělení kybernetické bezpečnosti a elektronizace agend odboru informatiky Ministerstva zdravotnictví ČR Ing. Jiří Borej.

Popis rolí, pravomocí a odpovědností

 • Odpovídá za řízení projektu tvorby strategie a realizaci aktivit podle Projektového plánu a harmonogramu tvorby strategie.
 • Odpovídá za sestavení požadavků a zdrojů potřebných pro tvorbu strategie.
 • Odpovídá za externí obsazení organizační struktury tvorby strategie a pracovních skupin. Vyjednává zapojení potřebných interních zdrojů pro tvorbu strategie.
 • Jmenuje a odvolává Manažera publicity a komunikace.
 • Stanovuje složení Interního týmu pro tvorbu strategie.
 • Jmenuje a odvolává členy Interního týmu pro tvorbu strategie a Podpůrného pracovního týmu pro tvorbu strategie.
 • Stanovuje složení Týmu pro tvorbu strategie prostřednictvím Statutu Týmu pro tvorbu strategie.
 • Schvaluje Statut a Jednací řád Týmu pro tvorbu strategie.
 • Jmenuje a odvolává členy Týmu pro tvorbu strategie.
 • Ustavuje a ruší pracovní skupiny, stanovuje jejich složení, jmenuje a odvolává jejich členy.
 • Odpovídá za vytvoření Projektového plánu tvorby strategie a Plánu řízení rizik tvorby strategie.
 • Předkládá výstupy projektu a průběžné zprávy Gestorovi a Řídicímu výboru ke schválení. Odpovídá za jejich schválení.
 • Odpovídá za tvorbu jednotlivých částí strategie a za jejich kvalitu.
 • Vede Tým pro tvorbu strategie, deleguje práci, podporuje členy týmu a dohlíží na správnou návaznost činností a efektivní řízení zdrojů.
 • Koordinuje a řídí činnosti Pracovních skupin a dostupných interních zdrojů MZ ČR.

Aktuality

Projekt Integrovaný systém uživatelů pro Krajské hygienické stanice

5.6.2018

Ministerstvo zdravotnictví, Odbor informatiky ve spolupráci se zástupci KHS, započalo realizaci projektu „Integrovaný systém uživatelů pro Krajské hygienické stanice“.

Podrobnosti

Deklarace partnerství při implementaci Národní strategie elektronického zdravotnictví

21.5.2018

Ministerstvo zdravotnictví s ohledem na dobrou praxi při přípravě a implementaci strategických změn a posílení principu partnerství otevírá prostor pro spolupráci s potenciálními zájemci o zapojení do implementace NSeZ.

Podrobnosti

Vystoupení Ing. Martina Zemana na konferenci ICT ve zdravotnictví 2018

2.5.2018

Ing. Martin Zeman, ředitel odboru Informatika, vystoupil 24. dubna 2018 na konferenci ICT ve zdravotnictví 2018 s tématem "Stav realizace a priority Národní strategie elektronického zdravotnictví v roce 2018"

Podrobnosti

Harmonogram realizace prioritních oblastí NSeZ - Strategický cíl 4 Infrastruktura a správa elektronického zdravotnictví

13.4.2018

Aktuální platná verze implementace vybraných prioritních oblastí Národní strategie elektronického zdravotnictví - duben 2018

Podrobnosti

Mapa webu

Kontakty

Ministerstvo zdravotnictví
Palackého nám. 4
128 01 Praha 2

+420 224 971 111

+420 224 971 111

Odběr novinek

Pokud si přejete dostávat informace o novinkách, napište nám prosím svoji adresu.