Projekty

Strategické řízení rozvoje elektronického zdravotnictví v rezortu MZ

 

 

 

Projekt „Strategické řízení rozvoje elektronického zdravotnictví v rezortu MZ“, registrační číslo: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0006212 je spolufinancovaný Evropskou unií z Operačního programu Zaměstnanost.

Projekt „Strategické řízení rozvoje elektronického zdravotnictví v rezortu MZ“ je plánován na dobu realizace 37 měsíců s finančním rámcem projektu 48 275 079,76 Kč, přičemž 80,86 % bude refundováno z Evropského sociálního fondu a podíl nákladů ve výši 19,14 % bude hrazen z prostředků kapitoly MZ a tvoří spolufinancování příjemce. Ukončení realizace je plánováno do 30.4.2020.

Gestorem projektu je obor informatiky Ministerstva zdravotnictví ČR.  

Cílovou skupinou je Ministerstvo zdravotnictví, jeho zaměstnanci, organizační složky státu v rezortu a přímo řízené organizace MZ a jejich zaměstnanci.

Účelem podpory je vytvoření nástrojů a prostředí k řádné implementaci Národní strategie elektronického zdravotnictví České republiky 2016-2020 včetně nastavení systému strategického řízení a jednotné koordinace aktivit elektronizace zdravotnictví na národní úrovni i v kontextu úrovně členských států EU. Přínosem projektu pro cílovou skupinu je strategické řízení a vytvoření komplexního systému metodické podpory opírající se o moderní metody řízení pro realizaci aktivit elektronizace zdravotnictví. Takto bude naplněna vize elektronizace a strategického řízení. Národní strategie elektronického zdravotnictví definovala soustavu cílů (specifických a strategických) a jednotlivých opatření za účelem realizace vize elektronického zdravotnictví. Pro tyto účely je potřebné vytvořit jednotný systém strategického řízení s využitím metodických a analytických dokumentů pro potřeby plánovitého a řízeného rozvoje elektronizace, vytvořit komplexní systém metodické podpory aktivit spojených s implementací elektronizace zdravotnictví, který přispěje ke kvalitní a efektivní realizaci elektronizace zdravotnictví a implementace Národní strategie.

V rámci projektu jsou realizovány klíčové aktivity:

Klíčová aktivita 1 – Řízení a administrace, ustanovení projektové struktury je průřezová a je realizována v průběhu celého projektu. Jedná se především o organizaci projektu a jeho řízení. Výstupem je komplexní dokumentace k projektu, věcný a finanční monitoring projektu - zprávy o realizaci (průběžné i závěrečná), žádosti o platbu, pravidelné zprávy předkládané Ministerstvu zdravotnictví o výstupech projektu

Klíčové aktivita 2 – Analýza současného stavu a prostředí, potřeb a očekávání relevantních pro implementaci Národní strategie elektronického zdravotnictví České republiky 2016-2020

Cílem aktivity je zpracování vstupních dokumentů, které budou podkladem pro formování budoucího stavu elektronizace zdravotnictví a bude sloužit jako podklad pro další navazující realizační aktivity. Bude analyzován současný stav, prostředí, potřeby a očekávání pro implementaci Národní strategie elektronického zdravotnictví České republiky 2016-2020 s účelem vyhodnotit efektivitu, realizovatelnost jednotlivých opatření sledujících dosažení cílů Národní strategie elektronického zdravotnictví České republiky 2016-2020.

Klíčová aktivita 3 – Vytvořit strategické rezortní metodiky rozvoje elektronického zdravotnictví, které budou provázány s metodikami rozvoje veřejné správy

Cílem aktivity je zpracování materiálů, které jsou nezbytné pro realizaci jednotlivých prioritních opatření Národní strategie elektronického zdravotnictví ČR 2016 -2020 zejména v oblasti resortních metodik rozvoje elektronického zdravotnictví a oblasti standardů a terminologií. Budou aktualizovány a rozpracovány stávajících architektonické modely prioritních opatření na základě požadavků MZ ČR.

Klíčová aktivity 4 – Zavedení metod a standardů řízení kvality specifických pro elektronizaci zdravotnictví

Cílem aktivity je vytvořit nové nástroje dosahování kvality, nastavit komplexní metody a standardy řízení kvality specifické pro elektronizaci zdravotnictví na centrální úrovni. Vytvoření komplexního centrálního souboru metod a standardů řízení kvality elektronického zdravotnictví pomůže nastavit celkový systém řízení tak, aby se zabránilo negativním jevům v zavádění elektronického zdravotnictví.

Klíčová aktivita 5 – Evaluace průběhu a výsledků projektu

Z důvodu obsáhlosti tématu a ověření množství dopadů včetně vyhodnocení celkové realizace projektu budou vytvořeny dvě evaluační zprávy projektu - evaluační zpráva vhodnosti způsobu řešení a evaluační zpráva dopadů projektu ve vztahu k Národní strategii elektronického zdravotnictví České republiky 2016-2020. Cílem je ověření, zda nastavení projektu odpovídalo skutečným potřebám realizace, zda byly naplněny plánované aktivity a zda bylo dosaženo všech plánovaných cílů. Dalším cílem je ověření dopadů projektu tedy o ověření dopadů vytvořených metodik a v nich doporučených postupů, vyhodnocení efektivity jejich realizace v rezortu MZ.

Aktuality

Technická doporučení ke zvýšení zabezpečení infrastruktury informačních technologií organizací ve zdravotnictví proti kybernetickým útokům

7.5.2020

Soubor technických doporučení, jejichž smyslem je přispět k dosažení základní úrovně zabezpečení infrastruktury informačních technologií organizací ve zdravotnictví proti kybernetickým útokům.

Podrobnosti

Doporučení Evropské komise o společném souboru nástrojů EU pro využití technologií a údajů za účelem boje s krizí COVID-19 a jejího překonání

8.4.2020

Doporučení Evropské komise z 8.4.2020 o společném souboru nástrojů EU pro využití technologií a údajů za účelem boje s krizí COVID -19 a jejího překonání se zvláštním zřetelem na mobilní aplikace a využití anonymizovaných údajů o pohybu obyvatelstva

Podrobnosti

Metodický pokyn poskytovatelům zdravotních služeb k zajištění provozu ICT v mimořádné situaci

18.3.2020

Metodický pokyn poskytovatelům zdravotních služeb k problematice kybernetické bezpečnosti v platném znění k 20.3.2020

Podrobnosti

Mapa webu

Kontakty

Ministerstvo zdravotnictví
Palackého nám. 4
128 01 Praha 2

+420 224 971 111

+420 224 971 111

Odběr novinek

Pokud si přejete dostávat informace o novinkách, napište nám prosím svoji adresu.