Projekty

Strategické řízení rozvoje elektronického zdravotnictví v rezortu MZ

 

 

 

Projekt „Strategické řízení rozvoje elektronického zdravotnictví v rezortu MZ“, registrační číslo: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0006212 je spolufinancovaný Evropskou unií z Operačního programu Zaměstnanost.

Projekt „Strategické řízení rozvoje elektronického zdravotnictví v rezortu MZ“ je plánován na dobu realizace 37 měsíců s finančním rámcem projektu 48 275 079,76 Kč, přičemž 80,86 % bude refundováno z Evropského sociálního fondu a podíl nákladů ve výši 19,14 % bude hrazen z prostředků kapitoly MZ a tvoří spolufinancování příjemce. Ukončení realizace je plánováno do 30.4.2020.

Gestorem projektu je obor informatiky Ministerstva zdravotnictví ČR.  

Cílovou skupinou je Ministerstvo zdravotnictví, jeho zaměstnanci, organizační složky státu v rezortu a přímo řízené organizace MZ a jejich zaměstnanci.

Účelem podpory je vytvoření nástrojů a prostředí k řádné implementaci Národní strategie elektronického zdravotnictví České republiky 2016-2020 včetně nastavení systému strategického řízení a jednotné koordinace aktivit elektronizace zdravotnictví na národní úrovni i v kontextu úrovně členských států EU. Přínosem projektu pro cílovou skupinu je strategické řízení a vytvoření komplexního systému metodické podpory opírající se o moderní metody řízení pro realizaci aktivit elektronizace zdravotnictví. Takto bude naplněna vize elektronizace a strategického řízení. Národní strategie elektronického zdravotnictví definovala soustavu cílů (specifických a strategických) a jednotlivých opatření za účelem realizace vize elektronického zdravotnictví. Pro tyto účely je potřebné vytvořit jednotný systém strategického řízení s využitím metodických a analytických dokumentů pro potřeby plánovitého a řízeného rozvoje elektronizace, vytvořit komplexní systém metodické podpory aktivit spojených s implementací elektronizace zdravotnictví, který přispěje ke kvalitní a efektivní realizaci elektronizace zdravotnictví a implementace Národní strategie.

V rámci projektu jsou realizovány klíčové aktivity:

Klíčová aktivita 1 – Řízení a administrace, ustanovení projektové struktury je průřezová a je realizována v průběhu celého projektu. Jedná se především o organizaci projektu a jeho řízení. Výstupem je komplexní dokumentace k projektu, věcný a finanční monitoring projektu - zprávy o realizaci (průběžné i závěrečná), žádosti o platbu, pravidelné zprávy předkládané Ministerstvu zdravotnictví o výstupech projektu

Klíčové aktivita 2 – Analýza současného stavu a prostředí, potřeb a očekávání relevantních pro implementaci Národní strategie elektronického zdravotnictví České republiky 2016-2020

Cílem aktivity je zpracování vstupních dokumentů, které budou podkladem pro formování budoucího stavu elektronizace zdravotnictví a bude sloužit jako podklad pro další navazující realizační aktivity. Bude analyzován současný stav, prostředí, potřeby a očekávání pro implementaci Národní strategie elektronického zdravotnictví České republiky 2016-2020 s účelem vyhodnotit efektivitu, realizovatelnost jednotlivých opatření sledujících dosažení cílů Národní strategie elektronického zdravotnictví České republiky 2016-2020.

Klíčová aktivita 3 – Vytvořit strategické rezortní metodiky rozvoje elektronického zdravotnictví, které budou provázány s metodikami rozvoje veřejné správy

Cílem aktivity je zpracování materiálů, které jsou nezbytné pro realizaci jednotlivých prioritních opatření Národní strategie elektronického zdravotnictví ČR 2016 -2020 zejména v oblasti resortních metodik rozvoje elektronického zdravotnictví a oblasti standardů a terminologií. Budou aktualizovány a rozpracovány stávajících architektonické modely prioritních opatření na základě požadavků MZ ČR.

Klíčová aktivity 4 – Zavedení metod a standardů řízení kvality specifických pro elektronizaci zdravotnictví

Cílem aktivity je vytvořit nové nástroje dosahování kvality, nastavit komplexní metody a standardy řízení kvality specifické pro elektronizaci zdravotnictví na centrální úrovni. Vytvoření komplexního centrálního souboru metod a standardů řízení kvality elektronického zdravotnictví pomůže nastavit celkový systém řízení tak, aby se zabránilo negativním jevům v zavádění elektronického zdravotnictví.

Klíčová aktivita 5 – Evaluace průběhu a výsledků projektu

Z důvodu obsáhlosti tématu a ověření množství dopadů včetně vyhodnocení celkové realizace projektu budou vytvořeny dvě evaluační zprávy projektu - evaluační zpráva vhodnosti způsobu řešení a evaluační zpráva dopadů projektu ve vztahu k Národní strategii elektronického zdravotnictví České republiky 2016-2020. Cílem je ověření, zda nastavení projektu odpovídalo skutečným potřebám realizace, zda byly naplněny plánované aktivity a zda bylo dosaženo všech plánovaných cílů. Dalším cílem je ověření dopadů projektu tedy o ověření dopadů vytvořených metodik a v nich doporučených postupů, vyhodnocení efektivity jejich realizace v rezortu MZ.

Aktuality

Projekt Integrovaný systém uživatelů pro Krajské hygienické stanice

5.6.2018

Ministerstvo zdravotnictví, Odbor informatiky ve spolupráci se zástupci KHS, započalo realizaci projektu „Integrovaný systém uživatelů pro Krajské hygienické stanice“.

Podrobnosti

Deklarace partnerství při implementaci Národní strategie elektronického zdravotnictví

21.5.2018

Ministerstvo zdravotnictví s ohledem na dobrou praxi při přípravě a implementaci strategických změn a posílení principu partnerství otevírá prostor pro spolupráci s potenciálními zájemci o zapojení do implementace NSeZ.

Podrobnosti

Vystoupení Ing. Martina Zemana na konferenci ICT ve zdravotnictví 2018

2.5.2018

Ing. Martin Zeman, ředitel odboru Informatika, vystoupil 24. dubna 2018 na konferenci ICT ve zdravotnictví 2018 s tématem "Stav realizace a priority Národní strategie elektronického zdravotnictví v roce 2018"

Podrobnosti

Harmonogram realizace prioritních oblastí NSeZ - Strategický cíl 4 Infrastruktura a správa elektronického zdravotnictví

13.4.2018

Aktuální platná verze implementace vybraných prioritních oblastí Národní strategie elektronického zdravotnictví - duben 2018

Podrobnosti

Mapa webu

Kontakty

Ministerstvo zdravotnictví
Palackého nám. 4
128 01 Praha 2

+420 224 971 111

+420 224 971 111

Odběr novinek

Pokud si přejete dostávat informace o novinkách, napište nám prosím svoji adresu.