Hlavní stránka

Setkání k aktuálním projektům a záměrům v oblasti eHealth

Setkání, na které byli pozváni vedoucí pracovníci v oblasti informačních technologií ze všech nemocnic ČR, se uskutečnilo v Kongresovém centru Nemocnice Na Homolce. Z prezentovaných témat byl kladen důraz na představení věcného záměru zákona o elektronizaci zdravotnictví, oblast práva a informačních technologií, včetně ochrany osobních údajů a kybernetické bezpečnosti. Velká pozornost byla věnována realizaci projektů nemocnic z výzev IROP, Národnímu kontaktnímu místu pro elektronické zdravotnictví na Vysočině a aktuálním souvislostem mezi elektronizací zdravotnictví a veřejné správy. Podrobně byly vysvětleny novinky ve výkaznictví NZIS s dopadem na nemocnice. Velký prostor byl věnován diskuzi nad všemi tématy s tím, že v prvním pololetí příštího roku Ministerstvo zdravotnictví uspořádá další podobné setkání.

Program setkání:

Aktuální legislativní změny, dopadající na IT nemocnic             
Pan náměstek Policar zahájil konferenci, přivítal všechny přítomné a zhodnotil aktuální legislativu k projektům a záměrům v oblasti eHealth.
JUDr. Radek Policar, náměstek ministra zdravotnictví pro legislativu a právo
Vyhodnocení dotazníkového šetření v nemocnicích (eHealth, kybernetická bezpečnost, GDPR)
V bloku byly posluchačům přiblíženy výsledky dotazníkového šetření, které se zaměřovalo na získání přehledu o aktuálních problémech. Jeho výsledky prezentoval pan Martin Podešva z MZ ČR, který publikum ubezpečil, že i nadále se bude věnovat sběru podnětů a jejich řešení.
Martin Podešva, Odbor přímo řízených organizací MZ ČR
 
Novinky ve sběru dat Národního registru hospitalizací – NRHOSP
Novinky v oblasti sběru dat Národního registru hospitalizací přednesli pan doktor Klimeš a pan doktor Blaha z ÚZIS ČR. Představili aktuální stav registru, jeho změny, plán přechodu i nový vstupní portál. Na závěr byly předneseny plánové změny v Listu o prohlídce zemřelého.
RNDr. Daniel Klimeš, Ph.D., Ing. Milan Blaha, Ph.D., ÚZIS ČR
   
Referenční kódování a SW nástroje systému CZ-DRG
Tématu systému CZ-DRG se věnoval pan magistr Klika, který avizoval, že referenční vykazování pro CZ-DGR lze v základní verzi spustit již k 1. 1. 2019,  bez nutnosti změn datového rozhraní, a to pro předávání dokladů o poskytované akutní lůžkové péči platné pro IR-DRG. Dále byly detailně popsány nástroje pre-grouper a grouper systému CZ-DGR a dopady jejich použití na ZP a poskytovatele.
Mgr. Petr Klika, ÚZIS ČR
   
Představení nové metodiky sběru dat Národního onkologického registru
Než pan doktor Klimeš a Mužík představili novou metodiku sběru dat NOR, věnovali se současnému stavu sběru dat, územní organizaci hlášení a detailně popsali proces předávání údajů do NOR. Následně dopodrobna rozebrali novou metodiku sběru dat, včetně struktury záznamů, schématu organizace sběru dat a rolí. Na závěr byl zobrazen harmonogram přechodu.
RNDr. Jan Mužík, Ph.D., RNDr. Daniel Klimeš, Ph.D., ÚZIS ČR
   
Financování EU projektů na elektronizaci a KB nemocnic
Pan inženýr Borej z odboru informatiky MZČR prezentoval finanční požadavky nemocnic na oblast elektronizace a kybernetické bezpečnosti. Publiku byly prezentovány jednotlivé finanční nároky nemocnic a podány informace o probíhajících jednání s MMR a dalšími subjekty, jejich cílem je získat další finanční prostředky na posílení kybernetické bezpečnosti v nemocnicích.
Ing. Jiří Borej, Odbor informatiky MZ ČR
   
Metodické pokyny ke kybernetické bezpečnosti

Problematikou kybernetické bezpečnosti se zabýval pan Bezouška, který publiku přiblížil novelu zákona o kybernetické bezpečnosti a souvisejících předpisů, vymezil jeho působnosti a zabýval se základními principy a povinnostmi, které ze zákona vyplývají. Zároveň poskytnul i metodicky materiál MZ pro zdravotnické zařízení k problematice kybernetické bezpečnosti.

Bc. Tomáš Bezouška, Odbor informatiky MZ ČR
   
Národní kontaktní místo eHealth a jeho význam, dopady na projekty IROP 26

Předmětem prezentace Ing. Pavlince z Vysočiny bylo vedle popisu aktuálního stavu projektu NIXZD také představení výstupů auditu NCPeH, návrhu na možnost ověření shody s profily IHE a standardem HL7 pro subjekty realizující projekty eHealth služeb v rámci IROP a také informace o připravovaném technickém Bootcampu.

Prezentace je dostupná zde:

https://www.nixzd.cz/prezentace-stavu-projektu-porada-cio-nemocnic-c42

Ing. Petr Pavlinec, vedoucí Odboru informatiky Krajského úřadu Kraje Vysočina
   
Využití služeb eGovernmentu poskytovateli zdravotních služeb
Cílem prezentace pana inženýra Šedivce bylo představit publiku témata Národního identitního prostoru ČR, Národního bodu pro identifikaci a autentizace, Portál občana, Elektronické funkce nové eOP a Ztotožnění FO ve zdravotnictví.
Ing. Tomáš Šedivec, Odbor Hlavního architekta eGovernmentu MV ČR
   
Základní cíle nového zákona o eHealth z pohledu IT nemocnic
Závěrečný blok k představení věcného záměru zákona vedl pan inženýr Zeman, ředitel odboru informatiky MZ ČR, který moderoval i celé setkání. Publiku byl systematicky představen návrh věcného záměru zákona, jeho dílčí části i záměry, kterých má díky zákonu být docíleno. Po prezentaci návrhu věcného záměru zákona proběhla diskuze nad tématem.
Ing. Martin Zeman, Ing. Jiří Borej, Odbor informatiky MZ ČR


Prezentace ke stažení níže:

 

Aktuality

Seminář Komunikační strategie elektronizace zdravotnictví č. 2

18.7.2019

17. července 2019 proběhl v prostorách MZČR workshop "Communication" No 2. Cílem workshopu byla diskuze na téma "Komunikační strategie elektronizace zdravotnictví"

Podrobnosti

Otázky a odpovědi k přeshraniční výměně zdravotních záznamů v EU

9.7.2019

Mé zdraví v EU - digitální výměna elektronických lékařských předpisů a pacientských souhrnů - Q & A

Podrobnosti

Informační systém Národní kontaktní místo pro elektronické zdravotnictví spuštěn do ostrého provozu

9.7.2019

Informace o uvedení Národního kontaktního místa pro elektronické zdravotnictví do ostrého provozu

Podrobnosti

Investiční pokyny členským státům EU a Evropské komisi o interoperabilním ekosystému pro digitální zdravotnictví

4.7.2019

investiční pokyny členským státům EU a Evropské komisi o interoperabilním ekosystému pro digitální zdravotnictví a investičních programech pro novou / aktualizovanou generaci digitální infrastruktury v Evropě, jak byly přijaty na 15. zasedání eHN 12.6.2019

Podrobnosti

Mapa webu

Kontakty

Ministerstvo zdravotnictví
Palackého nám. 4
128 01 Praha 2

+420 224 971 111

+420 224 971 111

Odběr novinek

Pokud si přejete dostávat informace o novinkách, napište nám prosím svoji adresu.