Hlavní stránka

Informace o probíhající podpoře vytvoření Národního centra elektronického zdravotnictví

21. srpna 2018, Martin Zeman

Pro zajištění koordinovaného rozvoje elektronizace zdravotnictví je nezbytné vytvořit v České republice odbornou autoritu schopnou zajišťovat soustavný rozvoj konceptu elektronického zdravotnictví, tvorby a správy jeho architektury, přípravy projektů v souladu s koncepcí a prioritami ČR v oblasti elektronizace státní správy a garance spolehlivého provozu systému elektronického zdravotnictví, Národní centrum elektronického zdravotnictví. 
Na podporu procesu vytvoření tohoto koordinačního centra Ministerstvo zdravotnictví získalo projekt z programu podpory strukturálních reforem EU (SRSP) přijatý EK  v rámci Služby na podporu strukturálních reforem (Structural Reform Support Service, SRSS). Projekt „Strengthening of capacity for creation and  implementation of the National eHealth Centre“ je realizován s odbornou pomocí Evropské asociace zdravotnické telematiky (EHTEL) za technické asistence rakouské rozvojové agentury AED.

Projekt vytvoření a implementace Národního centra elektronického zdravotnictví je rozdělen do dvou základních komponent nebo chcete-li etap.

Komponenta I:
V rámci první komponenty proběhlo vytvoření základního vývojového rámce (Framework) a optimalizace scénářů pro vznikající Národní centrum elektronického zdravotnictví. To znamená specifikace potřebných rozpočtů, lidských zdrojů, kompetencí, organizační schéma a definice road-mapy pro implementaci s ohledem na existující legislativu a mezinárodní zkušenosti.

Byl zřízen řídící výbor projektu Ministerstva zdravotnictví, který odpovídá za monitorování projektu, hodnocení jeho výstupů a zajištění souladu postupu s Národní strategií elektronizace zdravotnictví. Řídící výbor je v současné době složen ze zástupců Ministerstva zdravotnictví - náměstka ministra prof. Romana Prymuly, náměstkyně ministra MUDr. Aleny Šteflové a zástupců SRSP, AED a EHTEL. Členy výboru jsou rovněž Ing. Martin Zeman (ředitel odboru Informatiky) a Ing. Jiří Borej (hlavní architekt elektronizace zdravotnictví). Předpokládá se, že v příštím období bude Řídící výbor ještě významně rozšířen. Dále byla vytvořena mezinárodní pracovní skupina, jejíž odpovědnost je zajišťovat všechny dohodnuté činnosti.

Použité klíčové vstupy:
1. Obecné vstupy: Národní a mezinárodní studie, jako jsou například doporučení organizace WHO, HIT (Health Systems in Transition) a zejména Národní strategie elektronizace zdravotnictví.
2. Specifické vstupy: Studie zadané Evropskou komisí (DG CONNECT), jako například “European countries on their journey towards national eHealth infrastructure”  (2011), monografie kolektivu autorů “Managing eHealth: From Vision to Reality” (2014), výstupy z projektů „Joint Action to support the eHealth Network“ [JAseHN].
3. Kick-off meeting, workshopy v Praze, návštěvy zahraničních expertů v řídícím výboru a v pracovní skupině, studijní návštěva v Dánsku a Rakousku.

Výstupy:
Byly vytvořeny dva rámcové modely pro Národní centrum elektronického zdravotnictví jako základ pro rozhodnutí řídícího výboru a Ministerstva zdravotnictví o výběru finálního modelu. Dále jsou výstupem doporučení technických norem, doporučení pro vnitrostátní právní předpisy, pokyny pro Czech Connectaton; rozpočtové a HR požadavky a rozhodnutí o road-mapě.

V současnosti (srpen 2018) se finalizují výstupy první komponenty a zároveň probíhá příprava na druhou komponentu.

Komponenta II:
Druhá komponenta je zaměřena na vlastní realizaci Národního centra elektronického zdravotnictví včetně definování a zahájení prioritních projektů. Součástí druhé komponenty je rovněž stanovení strategie komunikace, PR a souvisejících vzdělávacích aktivit. Vše v souladu s Národní strategií elektronizace zdravotnictví a jejím akčním plánem.

Aktuality

8. konference Digitální medicína "Budoucnost je teď"

11.6.2019

V Praze proběhla 7. června 2019 8. konference o digitální medicíně s podtitulem "Budoucnost je teď". Záštitu nad konferencí přijalo Ministerstvo zdravotnictví a pan ministr Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA

Podrobnosti

Vystoupení zástupců MZ ČR na konferenci MEDSOFT 2019

27.3.2019

MZ ČR bylo na konferenci MEDSOFT 2019 zastoupeno především kulatým stolem za účasti ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha a dále např. vystoupením Martina Zemana a Jiřího Boreje z Národního centra elektronického zdravotnictví

Podrobnosti

Doporučení Evropské komise o evropském formátu pro výměnu elektronických zdravotních záznamů EHRxF

8.2.2019

Evropská komise dne 6. února 2019 přijala doporučení o evropském formátu elektronické výměny zdravotních záznamů. Doporučení je výsledkem úspěšné spolupráce mezi Evropskou komisí, eHealth Network a souvisejících pracovních skupin. Aktivně se zapojila i ČR.

Podrobnosti

Setkání NCeZ se zástupci zdravotních pojišťoven – pracovní skupina pro Autoritativní registr pacientů

7.2.2019

Ve čtvrtek 31. 1. 2019 proběhlo v prostorách MZČR setkání pracovní skupiny Národního centra elektronického zdravotnictví MZ ČR pro Autoritativní registr pacientů, do které se zapojily desítky odborníků ze zdravotních pojišťoven.

Podrobnosti

Mapa webu

Kontakty

Ministerstvo zdravotnictví
Palackého nám. 4
128 01 Praha 2

+420 224 971 111

+420 224 971 111

Odběr novinek

Pokud si přejete dostávat informace o novinkách, napište nám prosím svoji adresu.