Hlavní stránka

Informace o probíhající podpoře vytvoření Národního centra elektronického zdravotnictví

21. srpna 2018, Martin Zeman

Pro zajištění koordinovaného rozvoje elektronizace zdravotnictví je nezbytné vytvořit v České republice odbornou autoritu schopnou zajišťovat soustavný rozvoj konceptu elektronického zdravotnictví, tvorby a správy jeho architektury, přípravy projektů v souladu s koncepcí a prioritami ČR v oblasti elektronizace státní správy a garance spolehlivého provozu systému elektronického zdravotnictví, Národní centrum elektronického zdravotnictví. 
Na podporu procesu vytvoření tohoto koordinačního centra Ministerstvo zdravotnictví získalo projekt z programu podpory strukturálních reforem EU (SRSP) přijatý EK  v rámci Služby na podporu strukturálních reforem (Structural Reform Support Service, SRSS). Projekt „Strengthening of capacity for creation and  implementation of the National eHealth Centre“ je realizován s odbornou pomocí Evropské asociace zdravotnické telematiky (EHTEL) za technické asistence rakouské rozvojové agentury AED.

Projekt vytvoření a implementace Národního centra elektronického zdravotnictví je rozdělen do dvou základních komponent nebo chcete-li etap.

Komponenta I:
V rámci první komponenty proběhlo vytvoření základního vývojového rámce (Framework) a optimalizace scénářů pro vznikající Národní centrum elektronického zdravotnictví. To znamená specifikace potřebných rozpočtů, lidských zdrojů, kompetencí, organizační schéma a definice road-mapy pro implementaci s ohledem na existující legislativu a mezinárodní zkušenosti.

Byl zřízen řídící výbor projektu Ministerstva zdravotnictví, který odpovídá za monitorování projektu, hodnocení jeho výstupů a zajištění souladu postupu s Národní strategií elektronizace zdravotnictví. Řídící výbor je v současné době složen ze zástupců Ministerstva zdravotnictví - náměstka ministra prof. Romana Prymuly, náměstkyně ministra MUDr. Aleny Šteflové a zástupců SRSP, AED a EHTEL. Členy výboru jsou rovněž Ing. Martin Zeman (ředitel odboru Informatiky) a Ing. Jiří Borej (hlavní architekt elektronizace zdravotnictví). Předpokládá se, že v příštím období bude Řídící výbor ještě významně rozšířen. Dále byla vytvořena mezinárodní pracovní skupina, jejíž odpovědnost je zajišťovat všechny dohodnuté činnosti.

Použité klíčové vstupy:
1. Obecné vstupy: Národní a mezinárodní studie, jako jsou například doporučení organizace WHO, HIT (Health Systems in Transition) a zejména Národní strategie elektronizace zdravotnictví.
2. Specifické vstupy: Studie zadané Evropskou komisí (DG CONNECT), jako například “European countries on their journey towards national eHealth infrastructure”  (2011), monografie kolektivu autorů “Managing eHealth: From Vision to Reality” (2014), výstupy z projektů „Joint Action to support the eHealth Network“ [JAseHN].
3. Kick-off meeting, workshopy v Praze, návštěvy zahraničních expertů v řídícím výboru a v pracovní skupině, studijní návštěva v Dánsku a Rakousku.

Výstupy:
Byly vytvořeny dva rámcové modely pro Národní centrum elektronického zdravotnictví jako základ pro rozhodnutí řídícího výboru a Ministerstva zdravotnictví o výběru finálního modelu. Dále jsou výstupem doporučení technických norem, doporučení pro vnitrostátní právní předpisy, pokyny pro Czech Connectaton; rozpočtové a HR požadavky a rozhodnutí o road-mapě.

V současnosti (srpen 2018) se finalizují výstupy první komponenty a zároveň probíhá příprava na druhou komponentu.

Komponenta II:
Druhá komponenta je zaměřena na vlastní realizaci Národního centra elektronického zdravotnictví včetně definování a zahájení prioritních projektů. Součástí druhé komponenty je rovněž stanovení strategie komunikace, PR a souvisejících vzdělávacích aktivit. Vše v souladu s Národní strategií elektronizace zdravotnictví a jejím akčním plánem.

Aktuality

Uvidíme se na MEDSOFTu 19. a 20. března 2019?

17.2.2019

Pozvánka na konferenci a setkání s ministrem zdravotnictví na téma eHealth

Podrobnosti

Doporučení Evropské komise o evropském formátu pro výměnu elektronických zdravotních záznamů EHRxF

8.2.2019

Evropská komise dne 6. února 2019 přijala doporučení o evropském formátu elektronické výměny zdravotních záznamů. Doporučení je výsledkem úspěšné spolupráce mezi Evropskou komisí, eHealth Network a souvisejících pracovních skupin. Aktivně se zapojila i ČR.

Podrobnosti

Setkání NCeZ se zástupci zdravotních pojišťoven – pracovní skupina pro Autoritativní registr pacientů

7.2.2019

Ve čtvrtek 31. 1. 2019 proběhlo v prostorách MZČR setkání pracovní skupiny Národního centra elektronického zdravotnictví MZ ČR pro Autoritativní registr pacientů, do které se zapojily desítky odborníků ze zdravotních pojišťoven.

Podrobnosti

Setkání NCeZ s organizacemi podílejícími se na tvorbě a správě standardů elektronického zdravotnictví

20.11.2018

Ministerstvo zdravotnictví České republiky - Národní centrum elektronického zdravotnictví uspořádalo 19.11.2018 "Setkání s organizacemi podílejícími se na tvorbě a správě standardů elektronického zdravotnictví a s dodavateli informačních technologií".

Podrobnosti

Mapa webu

Kontakty

Ministerstvo zdravotnictví
Palackého nám. 4
128 01 Praha 2

+420 224 971 111

+420 224 971 111

Odběr novinek

Pokud si přejete dostávat informace o novinkách, napište nám prosím svoji adresu.